Werkgroep Liturgie

Werkgroep liturgie is reeds meer dan 30 jaar werkzaam in onze parochie en draagt zorg voor een levensnabije liturgie.
Zij trachten om de boodschap te hertalen voor het leven van mensen van nu, zodat de ontmoeting met de Heer op gang kan komen. Zij trachten mensen thuis te laten komen in de liturgische cultuur zodat zij hierin houvast en voedsel mogen proeven voor hun leven. Mensen moeten actief kunnen deelnemen. Immers liturgie is een zaak van velen, van de gemeenschap.

Zij komen maandelijks samen voor bezinning, vorming, evaluatie van voorbije liturgische vieringen en planning van wat de eerstkomende weken volgt.

Eenmaal per jaar trekken zij er samen een dagje op uit. Tijdens deze dag staat bezinning rond het thema voor komend werkjaar steevast op de agenda alsook planning en opstellen van taakverdeling voor het nieuwe werkjaar.

De werkgroep staat in voor:
- voorbereiding (teksten) van de weekendvieringen en feestdagen.
- sterke tijden zoals vasten en advent worden door een aantal mensen
samen voorbereid en uitgewerkt.
- klaarzetten van oa offergaven en aansteken van kaarsen voordat de
viering begint (kosterrol)
- suggesties uitwerken van gelovigen, parochieploeg of zelf suggesties
doorgeven aan andere werkgroepen
- regelmatig extra aandacht vestigen op een thema door opbouw van
een themahoek
- bezinnend moment en overleg met gebedsvoorgangers,
parochieploeg en werkgroep liturgie.

Verantwoordelijke:
Hilde Spiessens, Holstraat 10 - 1840 Malderen

e-mail st.amandus.malderen@parochies.kerknet.be